Stone Boox warriors

Guangzhou-1 Guangzhou-2
Guangzhou-3 Guangzhou-4
Guangzhou-5 Guangzhou-6
Guangzhou-7